logofacebook

logointranet

plan

logointranet

มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง

logo-Ranong Hospital Foundation
   มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแก่โรงพยาบาลระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลระนองทั้งทางด้านบริหาร บริการ วิชาการ และสวัสดิกา
  2. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลระนอง
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้การักษาพยาบาล การศึกษา การอบรม และการวิจัยของ โรงพยาบาลระนอง 
  4. ให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. มูลนิธินี้จะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

การดำเนินงาน

  1. คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ดำเนินกิจการของมูลนิธิฯให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ภายใต้ข้อบังคับตราสารมูลนิธิ
  2. รับบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ หรือบริจาคผ่านตู้รับบริจาคของมูลนิธิฯซึ่งติดตั้งตามหอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลระนอง

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง 2553

commitee-ranong-hospital-foundation

1.นายอธิศักดิ์  ตันสุเมธ ประธานกรรมการ 11.นายวิเชษฐ์  ปิติเกื้อกูล กรรมการ
2.นายม้วน  วชิรปาณีกูล รองประธานกรรมการ 12.นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ กรรมการ
3.นางพัชรี  วณิชย์อนันตกูล กรรมการและเหรัญญิก 13.นายอรุณ  สัตยาพิศาล กรรมการ
4.นางสุวรีย์    ลิ่มตั้ง กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 14.นางสุจิตรา  โกยวานิช กรรมการ
5.นายบุญสุข  ธนัตวรานนท์ กรรมการ 15.นางเสาวนิตย์  กมลวิทย์ กรรมการ
6.นายประกวด  ตันโสภณ กรรมการ 16.นางกิ่งแก้ว  อนันต์ไวทยะกิจ กรรมการ
7.นายอดิศักดิ์  รุจิวิวัฒนกุล กรรมการ 17.นางรุ่งระพี  มหพันธุ์ทิพย์ กรรมการ
8.นางธีระนุช  รัตนะพิสิฐ กรรมการ 18.นายอธิป  ถิระรุ่งเรือง กรรมการและเลขาฯ
9.นางวนิดา  ศุภรัตน์กำธร กรรมการ 19.นางสาวปิยะวรรณ  กมลวิทย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
10.นายหฤทัย  จิระตระการวงศ์ กรรมการ 20.นางสาวคุณัญญา  สุทธินานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง

1.นายพรเลิศ  จิตต์ประทุม
2.นายสุริยะ  คูหะรัตน์

สถานที่ติดต่อมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง
   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามและบริจาคได้ที่งานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลระนอง โทร.07-781-2630-3 ต่อ 1665

 

 หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p001หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p002หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p003หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p004หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p005หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p006หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p007หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p008หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p009หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p010หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p011หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p012หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p013หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p014หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p015หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p016หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p017หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p018 หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p019หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p020หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p021หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p022หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p023หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p024หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p025หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p026หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p027หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p028หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p029หนงสอกองทนพฒนาโรงพยาบาลระนอง3 p030

สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p001สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p002สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p003สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p004สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p005สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p006สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p007สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p008สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p009สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p011

สรปการดำเนนงานมลนธพฒนาโรงพยาบาลระ p012

VINYL1

VINYL2

5626262626266256

Bottom