อัตรากำลัง

ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน
no img
นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
 
หัวหน้าศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา
no img
นางตติมา หอมแก้ว (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
 
แพทย์แผนไทย
(จำนวน 3 คน)
no img
นางฐิติมา นาคบุปผา  
no img
นางสาวพัชรา เจริญวิลาศพงษ์ 
 
no img
นางสาวญาณิภัสส์ จำเริญ
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท)
(จำนวน 2 คน)
 
no img
นางอัญชลี กรสกุล
 
no img
นางสาวอรทัย ผลพูนเกิด
 
พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(จำนวน 2 คน)
 
no img
นางสาวลักขณา โชหนู
 
no img
นางสาวกีรติ เถื่อนเหมือน
 
ครูฝึกนวดไทย
(จำนวน 1 คน)
 
 no img
นางบุญสม  ช่วยณรงค์
   
 
พนักงานนวดไทย  (พนักงานช่วยการพยาบาล)
(จำนวน 22 คน
)
   
 อยู่ระหว่างรอข้อมูล
   
 
พนักงานทั่วไป
(จำนวน 5 คน)
   
  อยู่ระหว่างรอข้อมูล
   

 

Bottom