ข้อมูลแพทย์

 

 
แพทย์ช่วยราชการ

 

 

 
แพทย์ด้านบริหาร
 sawan
sawan
sawan sawan
 
แพทย์ด้านกุมารเวชกรรม

B1
นายแพทย์กัมพล ลิ่มทองนพคุณ
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)
ระดับชำนาญการพิเศษ 

 B2
แพทย์หญิงกันยลักษณ์ กิตตินนท์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)
ระดับชำนาญการ

B3
แพทย์หญิงมัญชรี กมลวิทย์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)
ระดับชำนาญการ

 
แพทย์ด้านสูตินรีเวชกรรม

K1
นายแพทย์ระพี เฉลิมวุฒานนท์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม)
ระดับชำนาญการพิเศษ

K2
นายแพทย์อรุณ เจ๊ะแว
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม)
ระดับชำนาญการ

K3
แพทย์หญิงนัยนา ทองสกุล
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม)
ระดับชำนาญการพิเศษ

 
แพทย์ด้านอายุรกรรม

P1
นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
ระดับชำนาญการพิเศษ

P2
นายแพทย์กฤษฏา เขียวเปลื้อง
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
ระดับชำนาญการ

P3
นายแพทย์กัมพล พัฒนสมบัติสกุล
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขาอายุรศาสตร์โรคไต)
ระดับชำนาญการ

 
แพทย์ด้านศัลยกรรม / ศัลยกรรมออโธปิดิกส์

C1
นายแพทย์พรเทพ แย้มทรัพย์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
ระดับชำนาญการ

C3
นายแพทย์เกริกศักดิ์ เตาตระกูล
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ระดับชำนาญการ

 

 
 
แพทย์ด้านโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S1
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา)
ระดับชำนาญการพิเศษ

S2
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา)
ระดับชำนาญการ

 

S3
แพทย์หญิงสุกัญญา มหาโชคลาภ
นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา)
ระดับชำนาญการ

 
แพทย์สาขาจักษุ

E1
นายแพทย์วิชัย เที่ยงธีระธรรม
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)
ระดับชำนาญการ

E2
แพทย์หญิงปรารถนา ตุลยกนิษก์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)
ระดับชำนาญการ

E3
แพทย์หญิงมณีรัตน์ แสงสุริย์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)
ระดับชำนาญการ     

 
แพทย์นิติเวช

N1 
นายแพทย์กฤติน มีวุฒิสม
นายแพทย์นิติเวช ระดับชำนาญการ

 
แพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย

X1
แพทย์หญิงจินดาพร รุจินิรันดร์
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย)
ระดับชำนาญการพิเศษ

 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

G3

G4
 
แพทย์ใช้ทุน

M1

M2

 M3

 M4
 M5  M6
 M7  M8
 M7  M8
 M7  M8
 M7  M8
 M7  
 
ทันตแพทย์

Panusak
ทพ.ภาณุศักดิ์ อินทสะโร 

Jarinee 
ทพญ.จาริณี ฐอสุวรรณ 

Supaporn 
ทพญ.สุภาพร พวงสุวรรณ

Nithisa 
ทพญ.นิธิศา ริมปิกุล

 Warin 
ทพญ.วฤณ ไชยสงคราม

Pajaree

ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย

Duangporn
ทพญ.ดวงพร อนุอัน

Eakarat
ทพ.เอกลักษณ์ หวังหงส์หิรัญ

Bottom