head procurementnews
แสดง #
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทวัตถุดิบ (อาหารสด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่ือง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส
ประกาศผลการประมูล การขายทอดตลาดเศษวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom