ฝ่ายบริหารกลุ่มการพยาบาล

Gingkaew 
พว.กิ่งแก้ว อนันต์ไวทยะกิจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

Sirirat
พว.ศิริรัตน์   นาครอด
พยาบาลวิชาชีชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

Phetrada

พว.เพชรดา  พัฒนทอง 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

พว.นิตยา ทองจีน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
   

 

 

 

 

Bottom