head news
แสดง #
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงาน ปลัดกระทรวงลาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงาน ปลัดกระทรวงลาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
คู่มือเเนวทางการปฏิบัตเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม
คู่มือการปฏิบัตงาน กลุ่มการพยาบาล
ประกาศเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลระนอง
โครงการจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562
การอบรม/สัมนาตามโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลเเละองค์กรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562
รายงานสรุปการดำเนินการตามเเผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลเเละองค์กรคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
เเผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลเเละองค์กรคุณภาพ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระนอง
เริ่มต้น
ก่อนหน้า

Bottom