head news
แสดง #
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
กรอบเเนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562น์ทับซ้อน โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
การกำหนดมาตรการฯ และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย
รายงานงบทดลองจ่าย ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ปี 2562

Bottom