head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 5-7
ประกาศสาระสำคัญวัสดุเภสัชกรรม เลขที่ 19-23
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง 2 และหอผู้ป่วยพิเศษ 2 ห้อง 1 ของรพ.ระนอง
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลท์อาคารฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือก ๑ ระบบ และจ้างปรับปรุงห้องพิเศษอาคารฟื้นฟูสภาพและแพทย์ทางเลือก พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแบบ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ)
ตาราง ปปช.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอผู้ป่วยพิเศษ 1 ห้อง 2 และหอผู้ป่วยพิเศษ 2 ห้อง 1 ของโรงพยาบาลระนอง

Bottom