ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของ รพ.ระนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างการซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ของ รพ.ระนอง

Bottom