ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านหินช้าง

Bottom