ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารแห้งและเครื่องปรุงรส

ประกาศตารางปปช.

Bottom