ขึ้นตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุบริโภค ประเภทวัตถุดิบ (อาหารสด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขึ้นตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

Bottom