ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ เครื่องซักสลัดผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลระนอง

Bottom