ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รพ.ระนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รพ.ระนอง

Bottom