การสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

การรับสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

หากพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่านใดสนใจ ให้สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom