head recruitnews

แสดง #
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะของพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ)
รับย้ายข้าราชการในตำแหน่ง นักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Bottom