ความเป็นมาชมรมคนรู้ทันความดัน-เบาหวาน

โรงพยาบาลระนองได้จัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในรูปแบบค่ายคนรู้ทันความดัน - เบาหวาน จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1
วันที่ 18 - 20 พ.ค. 50 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 ส.ค. 50 รวมผู้เข้าค่าย จำนวน 61 คน ได้มีอาสาสมัคร 6 คน ร่วมกันก่อตั้งชมรมคนรู้ทันความดัน -
เบาหวานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพตนเอง อยู่กับโรคเรื้อรังอย่างมีความสุข รวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม

    เริ่มมีการประชุมครั้งแรกในวันเบาหวานโลก 14 พ.ย. 50 และกำหนดให้มีการประชุม 3 เดือน/ครั้ง เรื่อยมา โดยผู้สนใจเข้าร่วมชมรมฯ
เสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 20 บาท

กิจกรรมการพบปะแต่ละครั้งมุ่งเน้นการพบกันอย่างมีความสุข

  • ตรวจหาน้ำตาลในเลือด(ปลายนิ้ว)
  • วัดความดันโลหิต
  • ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว
  • สันทนาการสร้างสุข เพลินเพลง
  • ความรู้จากเจ้าหน้าที่
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพระหว่างสมาชิก
  • รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยชมรมฯ จัดเลี้ยง

    ประชุมชมรมครั้งแรก 14 พ.ย. 50 ประชุม 3 เดือน/ครั้ง จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกชมรมคนรู้ทันความดัน – เบาหวาน จำนวน 184 คน 

ประสานงานโดย : กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 0-7781-2630-3 ต่อ 139


เพลงประจำชมรมคนรู้ทันความดัน - เบาหวาน

ความดัน ความดัน เบาหวาน เราต้องรู้ทันก่อนอาการเริ่มมี
ต้องทำตัว ให้ถูกวิธี (ซ้ำ) สุขภาพเรานี้ต้องหมั่นดูแล
ห้าข้อเราควรจำไว้ ไม่ยากอะไร ถ้าเอาไปทำตาม
ข้อหนึ่ง ต้องคุมอาหาร (ซ้ำ) สองอย่าเกียจคร้าน หมั่นออกกำลังกาย
สาม ความเครียดอย่าเก็บไว้ ปล่อยวางหัวใจ ให้มันผ่อนคลาย
สี่ ต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกาย (ซ้ำ) ห้า ถ้าสงสัย ไปปรึกษาหมอ
ห้าข้อนี้หนอ....จะปลอดโรคภัย


ผู้ประสานงาน :
คุณปัณณภัส รักสกุลนิตย์ (ฝน) 086-9000079

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระนอง

Bottom