ทำเนียบรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

no img
นายแพทย์เสรี ธันยปาลิต
no img
นายแพทย์สุเทพ  อนุกูลสวัสดิ์

Suteera
นายแพทย์สุธีระ วัชรคุปต์

Pornlert
นายแพทย์พรเลิศ จิตต์ประทุม
Atisak
นายแพทย์อธิศักดิ์ ตันสุเมธ
ปี 2543 - 2556
Arun
นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล
ปี 2557 - 2559
Wichet
นายแพทย์วิเชษฐ์ ปิติเกื้อกูล
ปี 2560 - 2561
Kampol
นายแพทย์กัมพล ลิ่มทองนพคุณ
ปี 2562 - ปัจจุบัน

Bottom