ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

ก่อนปี พ.ศ.2453-2458 สืบประวัติไม่ได้)

 

 

no img
ขุนกำจัดโรคนิกร
ปี 2458-2459
no img
ขุนโสภณ-เวชศาสตร์
ปี 2460-2461

Athorn
หลวงอาทร-ธุระสุข
ปี 2462-2499

Kasem
นายแพทย์เกษม วนะภูติ
ปี 2499-2526
Sitsada
ร้อยโทศิษฎา วรนารถ
ปี 2526-2532
Thawee
นายแพทย์ทวี วิเชียรเกื้อ
ปี 2532-2533
no img
 นายแพทย์นันทชัย ไวทยินทร์

ปี 2534-2535
no img 
นายแพทย์ทำนุ พหรมสมัคร
ปี 2535-2536

Somchai
นายแพทย์สมชัย ภิญโญภรณ์พาณิช

ปี 2536-2538

Suteera  
นายแพทย์สุธีระ วัชรคุปต์

ปี 2538-2541

 S  12550

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปี 2541-2542

1446 
นายแพทย์สำเริง กาญจนเมธากุล

ปี 2542-2548

Pornlert  
นายแพทย์พรเลิศ จิตต์ประทุม

ปี 2548-2552

Tinnakorn 
นายแพทย์ทินกร พงศ์วิวัฒน์

ปี 2553-2556

Atisak  

นายแพทย์อธิศักดิ์ ตันสุเมธ
ปี 2556-2559

88859

แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ
ปี 2559-2561 

sawanboard

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ
ปี 2561-2563

sawanboard

นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล
ปี 2563-ปัจจุบัน 

Bottom