ระเบียบต่างๆ

สำหรับข้าราชการ

  1. พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 pdf [Download]
  2. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 pdf [Download]
  3. มติ ครม. ให้ข้าราชการสตรีไปปฏิบัติธรรมโดยไม่ถือเป็นวันลา pdf [Download]
  4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 pdf [Download]
  5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด pdf [Download]

Bottom