หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

สำนักงาน งาน ศูนย์ / ฝ่าย / คลินิก / อื่นๆ
- สำนักงานผู้บริหาร - งานซ่อมบำรุง - ศูนย์คุณภาพ  (HA)
- สำนักงานแพทย์ - งานซักฟอก - ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่ม / กลุ่มงาน - งานตัดเย็บ - ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ + ราชาวดีสปาและน้ำแร่
- กลุ่มการพยาบาล - งานไตเทียม - ศูนย์ผลิตสมุนไพร
- กลุ่มงานการเงิน - งานบำบัดน้ำเสีย - ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
- กลุ่มงานจิตเวช - งานประกันสุขภาพ - คลินิกยาเสพติด (ชิวิตใหม่)
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - งานประชาสัมพันธ์ - คลังพัสดุ
- กลุ่มงานทันตกรรม - งานผู้ป่วยนอก - หน่วยจ่ายกลาง
- กลุ่มงานนิติเวช - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - เวชภัณฑ์มิใช่ยา (วมย.)
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานพัสดุ หอผู้ป่วย
- กลุ่มงานบัญชี - งานยานพาหนะ - หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
- กลุ่มงานพยาธิวิทยา - งานรักษาความปลอดภัย - หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
- กลุ่มงานเภสัชกรรม - งานวิสัญญี - หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
- กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ - งานโสตทัศนศึกษา - หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
- กลุ่มงานรังสีวิทยา - งานหลังคลอด - หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู - งานห้องคลอด - หอผู้ป่วยพิเศษ 1
- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม - งานห้องบัตร - หอผู้ป่วยพิเศษ 2
- กลุ่มงานสวัสดิการสังคม - งานห้องผ่าตัด - หอผู้ป่วยพิเศษ 4
- กลุ่มงานสุขศึกษา - งานห้องผู้ป่วยหนัก - หอผู้ป่วยพิเศษ 5
- กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม - งานอาชีวบำบัด - หอผู้ป่วยพิเศษ 6
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ   - หอผู้ป่วยพิเศษ 7

หนวยงานตาง ๆ ในโรงพยาบาล-01-01

 

Bottom