ข้อมูลแพทย์

 

 
แพทย์ช่วยราชการ

 

 

 
แพทย์ด้านบริหาร
 sawan
sawan
sawan sawan
 
แพทย์ด้านกุมารเวชกรรม

B2

แพทย์หญิงกันยลักษณ์ กิตตินนท์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

 B3

แพทย์หญิงมัญชรี กมลวิทย์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

B3

แพทย์หญิงธิดารัตน์ เอกฉาย
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

 

 
 
แพทย์ด้านสูตินรีเวชกรรม

K1
นายแพทย์ระพี เฉลิมวุฒานนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม

K2
นายแพทย์อรุณ เจ๊ะแว
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม
ระดับ

K3
แพทย์หญิงนัยนา ทองสกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม

 
แพทย์ด้านอายุรกรรม

P1
นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม

P2
นายแพทย์กฤษฏา เขียวเปลื้อง
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม

P3
นายแพทย์กัมพล พัฒนสมบัติสกุล
นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม และสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

แพทยการตา ดานพทธพร

 
แพทย์ด้านศัลยกรรม / ศัลยกรรมออโธปิดิกส์

C1
นายแพทย์พรเทพ แย้มทรัพย์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

C3
นายแพทย์เกริกศักดิ์ เตาตระกูล
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 แพทยรตนะ

นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

 

 
 
แพทย์ด้านโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S1
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S2
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

 

 

S4

แพทย์หญิงกัลยลักษณ์ คชวงษ์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

 

 

S3
แพทย์หญิงสุกัญญา มหาโชคลาภ
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

 

 

 

 
แพทย์สาขาจักษุ

E1
นายแพทย์วิชัย เที่ยงธีระธรรม
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

E3

แพทย์หญิงมณีรัตน์ แสงสุริย์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

 

แพทยหทย

 
แพทย์นิติเวช

N1 
นายแพทย์กฤติน มีวุฒิสม
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านนิติเวช

 
แพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย

X1
แพทย์หญิงจินดาพร รุจินิรันดร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย

แพทยวศน

 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

G3

G4
 
แพทย์ใช้ทุน

แพทย์ใช้ทุนปี 2561

 M7  M8
 M7  M8
 M7  M8
 M7  

                                      แพทย์ใช้ทุน ปี 2562

 วนชนะ  โสภตวรยาภรณ  เจษฎาภรณ  เลาภากรณ
กนตพล ยอดมงคล ชนวร  บญเมธ
ณชกานต    เจรญวงศ เพชรแกมพลอย ชว
วรวฒ ชลศราพงศ สโรชา  แพทยเพยร

                                           แพทย์ใช้ทุนปี 2563

นพ.ณฐพนธ กรวยศรวงศ นพ.ณฐพล ใบขนทด
นพ.ณภทร อรรถจารสทธ นพ.ปณภทร สงสขถวลย
นพ.ภาณพงศ ตรวฒน นพ.รพ พมพทอง
นพ.อนภาพ ตนสเมธ พญ.วรศรา กจศรลาภ
พญ.พยดา ชตพงศสถาพร พญ.ธญวรตม อวยสข
พญ.สมตา ผดงวทยวฒนา  
 
ทันตแพทย์

แบบ

Bottom