ข้อมูลแพทย์

 

 
แพทย์ด้านบริหาร

 

 sawan
E9A4B797-60C0-475F-9FCE-A5E894FAA303
sawan sawan
 
แพทย์ด้านกุมารเวชกรรม

B2

แพทย์หญิงกันยลักษณ์ กิตตินนท์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

 B3

แพทย์หญิงมัญชรี กมลวิทย์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

B3

แพทย์หญิงธิดารัตน์ เอกฉาย
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม

 

 
 
แพทย์ด้านสูตินรีเวชกรรม

K1
นายแพทย์ระพี เฉลิมวุฒานนท์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม

K2
นายแพทย์อรุณ เจ๊ะแว
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม
ระดับ

K3
แพทย์หญิงนัยนา ทองสกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม

 
แพทย์ด้านอายุรกรรม

P3

นายแพทย์กัมพล พัฒนสมบัติสกุล
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม 
และสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

อายรกกรรม2

แพทย์หญิงกชกร พงศ์พิศาล
นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

แพทยหญงพชรกร แกวนอย

แพทย์หญิงพชรกร แก้วน้อย
นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

 

 

 
แพทย์ด้านศัลยกรรม

C1
นายแพทย์พรเทพ แย้มทรัพย์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

หมอรตนะ
นายแพทย์รัตนะ เหล่าทวีทรัพย์ 
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม

 หมอภาคภม

นายแพทย์ภาคภูมิ ตันฑสุกิจวณิช
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
 
แพทย์ด้านศัลยกรรมออโธปิดิกส์

C2

นายแพทย์เกริกศักดิ์ เตาตระกูล
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

 

หมอณพล
 
นายแพทย์ณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 
   

 

 

 
ศัลยกรรมยูโรวิทยา

หมอนายชวฒน

นายแพทย์ชวัฒน์ อังสุรักษ์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หมอนายธปไตย

นายแพทย์ธิปไตย ยอดปลอบ
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

 
แพทย์ด้านโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S1

นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S2
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S4

แพทย์หญิงกัลยลักษณ์ คชวงษ์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

S3

แพทย์หญิงสุกัญญา มหาโชคลาภ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริ้งซ์วิทยา

 
แพทย์สาขาจักษุ

หมอหทย

แพทย์หญิงหทัย หะวานนท์ 
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

ไพศาล

นายแพทย์ไพศาล สิงห์สุวรรณ
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

ชชวาล

นายแพทย์ชัชวาล อร่ามรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา

 
แพทย์นิติเวช

N1 
นายแพทย์กฤติน มีวุฒิสม
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านนิติเวช

 
แพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย

 

X1

แพทย์หญิงจินดาพร รุจินิรันดร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย

หมอวศน

นายแพทย์วศิน ตั้งศุภวัฒนกิจ
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย

พญกรกนก นราวรวฒ

พญ.กรกนก นราวีรวุฒิ
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย

 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

G3

 
 
แพทย์งานจิตเวชและยาเสพย์ติด

หมอปยะวฒน

นายแพทย์นายปิยะวัฒน์ งานเลิศรัศมี
นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์

 
แพทย์งานวิสัญญีวิทยา

หมอ12

แพทย์ณัฏฐาพร บุญญกาศ
นายแพทย์ชำนาญการ

 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

หมอพญบษบง อฬารกล

พญ.บุษบง อุฬารกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

 
แพทย์ใช้ทุน

แพทย์ใช้ทุนปี 2566

1 2
3 4
5 6
7 8
9  
   

แพทย์ใช้ทุนปี 2565

 

จอมขวญ พลเดช ชานน กญชะโมรนทร
ธรศกด  วชรนทรพร ธนวฒ ภทรพทยาสน
นธ พรเศรฐ พนดา วงศวฒนกจ
สทธลกษณ รตนนราทร ภากร อาชาไนยวเศษพงศ
อภชาต วระสมบต โสภดา อรรฆยธรรม
 นพณฐกตต สวสด  

 

แพทย์ใช้ทุนปี 2564

นญ.นวพร-ณ-ระนอง นพ.จารกตต-วงศจว
นพ.ประกาศต-โตอารย พญ.ชนากานต-จทนรชวณชกล
พญ.ฐานศา-ปตพงศสทร พญ.ภคชนก-กอแกววเชยร
พญ.รงฟา-อมรรตนชย พญ.รมณ-รตนเสรกลชย
พญ.สชานาถ-สบกระพน พญจฑาทพย-ตนตประวรรณ
พญ.สพชชา-เตยวสกล  

แพทย์ใช้ทุนปี 2563

นพ.ณฐพนธ กรวยศรวงศ นพ.ณฐพล ใบขนทด
นพ.ณภทร อรรถจารสทธ นพ.ปณภทร สงสขถวลย
นพ.ภาณพงศ ตรวฒน นพ.รพ พมพทอง
นพ.อนภาพ ตนสเมธ พญ.วรศรา กจศรลาภ
พญ.พยดา ชตพงศสถาพร พญ.ธญวรตม อวยสข
พญ.สมตา ผดงวทยวฒนา  พญไพรวลยาบำรงเพชร
พญณฐณชา แซนง  

แพทย์ใช้ทุน ปี 2562

 วนชนะ  โสภตวรยาภรณ  เจษฎาภรณ  เลาภากรณ
กนตพล ยอดมงคล ชนวร  บญเมธ
ณชกานต    เจรญวงศ เพชรแกมพลอย ชว
วรวฒ ชลศราพงศ สโรชา  แพทยเพยร

 

แพทย์ใช้ทุนปี 2561

 M7  M8
 M7  M8
 M7  M8
 M7  

                                      

 
ทันตแพทย์

แบบ

Bottom