ทำเนียบรองผอ.ฝ่ายการพยาบาล

no img
นางสมทรง ทองใบ
2495 - 30 ก.ย. 2521
Kannika
นางกรรณิการ์ วัฒนศิริ
1 ต.ค. 2521 - 30 ก.ย. 2535

no img
นางวรรณา แจ่มกระจ่าง
1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2542

Pleanta
นางเพลินตา  อิ้วตกส้าน
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2548
Tararat
นางธารารัตน์ สัจจา
1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2555
Sujittra
นางสุจิตรา โกยวานิช
1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556

Saowanit
นางเสาวนิตย์ กมลวิทย์
1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย.2558

 
Arunrat
นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ

1 ต.ค. 2558 - 2560

 
Pacthrada
 นางเพชรดา  พัฒนทอง
 1 ต.ค. 2560 - 2562 

IMG

นางศิริรัตน์  นาครอด

 1 ต.ค. 2562 - 2563

พอวน
นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน 
2563-ปัจจุบัน
 

Bottom