การให้บริการห้องพิเศษ

1. การจองห้องพิเศษ

  • ติดต่อจองห้องพิเศษที่งานประชาสัมพันธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บันทึกการจองห้องพิเศษในสมุดจองห้องพิเศษตามลำดับก่อน-หลัง โดยรวม ไม่แยกแผนก
  • ไม่สามารถจองคิวห้องพิเศษล่วงหน้า


2. การย้ายผู้ป่วยเข้าพักในห้องพิเศษ

  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบห้องพิเศษที่ว่าง และรายชื่อผู้ป่วยที่จองห้องพิเศษตามลำดับก่อน-หลังของแต่ละแผนก
  • แจ้งหน่วยงานที่ผู้ป่วยนั้นๆ พักรักษาและดำเนินการย้ายผู้ป่วยเข้าพักในห้องพิเศษภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ให้หน่วยงานนั้นๆ แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อย้ายผู้ป่วยตามลำดับคิวต่อไปเข้าพัก ยกเว้นมีเหตุจำเป็น/เหตุสุดวิสัยให้แจ้งงานประชาสัมพันธ์ทราบ
  • พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยแต่ละแผนก/หน่วยงาน ประสานพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยพิเศษก่อนย้ายผู้ป่วยทุกครั้ง เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยและให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • กรณีผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในห้องพิเศษอยู่แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแผนกตามอาการ/การรักษา สามารถย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในห้องพิเศษตามแผนกได้เมื่อห้องพิเศษนั้นว่างลง โดยจะพิจารณาเป็นอันดับแรก
  • กรณีผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำตึกจะติดต่อให้ผู้ป่วยทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เมื่อได้รับแจ้งแล้วผู้ป่วยสามารถเข้าพักในห้องพิเศษตามแผนกที่จองได้ทันที และไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากไม่สามารถเข้าพักได้ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะดำเนินการย้ายผู้ป่วยอื่นเข้าพักตามลำดับต่อไป


หมายเหตุ : ผู้ป่วยที่ต้องการห้องพิเศษ แพทย์ต้องอนุญาตให้ขึ้นห้องพิเศษได้เท่านั้น ต้องมีญาติเฝ้าไข้ ตลอดเวลา และญาติเฝ้าไข้ได้ ไม่เกิน 2 ท่าน ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องพิเศษ และสามารถเยี่ยมผู้ป่วยห้องพิเศษได้ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 20.00 น.

Bottom