คณะกรรมการบริหาร

ผอก
นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
line-person
Kampol
นายแพทย์กัมพล  ลิ่มทองนพคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
line-person
พี่อ้วน
นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
line-person
sarote1
นายสาโรจน์  จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
line-person
พ
นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสนับสนุนบริการสุขภาพ
line-person
นายวฒชย-จาแกว
นายแพทย์วุฒิชัย จ่าแก้ว
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

Bottom