สถิติต่างๆ

1. สถิติการให้บริการ โรงพยาบาลระนอง

รายงานป-2565

2. ข้อมูล TEA Unit รพ.ระนอง

   2.1 การบาดเจ็บทางถนน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เขต อ.เมือง จ.ระนอง

           TEA Unit รพ.ระนอง

   2.2 การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) รพ.ระนอง ปี 2560-2561

           Trauma dead

3. ระบาดวิทยาของผู้บาดเจ็บที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลระนอง ปี 2559 - 2562

17039  ขอมลพแววตา

 

 

 

 

Bottom