คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล

 
Muan
คุณม้วน วชิรปาณีกูล
ประธานกรรมการ

 

 
Weera
คุณวีระ บุญราศี
ที่ปรึกษา
 

Boonsook
คุณบุญสุข ธนัตวรานนท์
รองประธานกรรมการ

Atisak
นพ.อธิศักดิ์ ตันสุเมธ
รองประธานกรรมการ
Patcharee
คุณพัชรี วณิชย์อนันตกูล
กรรมการและเหรัญญิก
Sunee
คุณสุณี สุขแดง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
Plearnta
คุณเพลินตา อิ้วตกส้าน
กรรมการ

Suwaree
คุณสุวรีย์ ลิ่มตั้ง

กรรมการ

Tararat
คุณธารารัตน์ สัจจา

กรรมการ

Kingkaew
คุณกิ่งแก้ว อนันต์ไวทยะกิจ

กรรมการ

Sujittra
คุณสุจิตรา โกยวานิช

กรรมการ

Piyawan
คุณปิยวรรณ กมลวิทย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Sujirat
คุณสุจิรัตน์ จงเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

Bottom