การขอประวัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

แนวทางการปฏบตกรณการเปดเผยขอมลประวตผปวยหรอเวชระเบยน 3ขนตอนการขอประวตการรกษาพยาบาลผปวย เพอหนวยงานภายนอก

Bottom