บริการของเรา

1.ทำบัตรรักษาฟรีภาครัฐ ได้แก่ 

   - บัตรทอง / บัตร 30 บาท

   - บัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

   - บัตรสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น

   - บัตรบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

   - เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางและส่วนท้องถิ่น

2.รับรองสิทธิ กรณีส่งไปรักษาต่อ

3.ตรวจสอบหลักฐานและรับรองการใช้สิทธิ กรณีต่างๆ ได้แก่

  - อุบัติเหตุจากรถ

  - เจ็บจากการทำงาน

  - ขอใช้สิทธิข้ามจังหวัด กรณี อุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน

  - ขอลดหย่อนค่าห้องพิเศษ

  - ประกันชีวิตบริษัทเอกชน 

  - คืนเงินค่ารักษากรณีต่างๆ

4.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้สิทธิ

5.รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจากการใช้บริการสิทธิบัตร

เพิ่มเติมโทร.ฝ่ายประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลระนอง  0-7781-3397 

ตั้งแต่เวลา 08.30 -00.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003127904065

Bottom