กองทุนพัฒนาโรงพยาบาล

Hospital-Development-Fund-logo

หลักการและเหตุผล

        มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนองเป็นองค์กรการกุศล มีภารกิจในการให้สนับสนุนการให้บริการทางสุขภาพของโรงพยาบาลระนองแก่ประชาชนทั่วไป แต่เนื่องจากการด้าเนินการในรูปแบบมูลนิธิ ไม่สะดวกในการด้าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร หลังจากมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนองร่วมกับโรงพยาบาลระนอง จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครบรอบ 100 ปีโรงพยาบาลระนอง ได้รับบริจาคเงินมากกว่า 10 ล้านบาท และ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนปรับปรุงห้องพิเศษแล้ว ยังคงเหลือเงินอยู่จำนวนหนึ่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการทอดผ้าป่าฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนองขึ้นมา เพื่อบริหารเงินที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิตศรัทธามากที่สุดและให้เกิดการด้าเนินงานที่สะดวก ในการจัดหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มเติม ในการสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลระนองให้มีความคล่องตัวขึ้น เพราะงบประมาณที่โรงพยาบาลระนองได้รับจัดสรรจากทางราชการในแต่ละปี ไม่เพียงพอที่จะพัฒนากิจการของโรงพยาบาลระนอง ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการ

        ดังนั้นการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ” ขึ้น จะท้าให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ได้บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

        เพื่อให้โรงพยาบาลระนอง มีเงินทุนพอเพียงที่จะพัฒนากิจการของโรงพยาบาลระนอง นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ

การดำเนินงาน

  1. คณะกรรมการทอดผ้าป่าฯ ด้าเนินการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง” โดยกำหนดกฎระเบียบในการใช้จ่ายเงิน และอื่นๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. รับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบในกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง 
  3. ใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

สถานที่ติดต่อ
        หากท่านใดมีจิตศรัทธา ประสงค์บริจาคสมทบกองทุน สามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 077-812303

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล [Download]

Bottom