คณะกรรมการชมรมคนรู้รักสุขภาพ

 
no img
   
 
นางเยาวรัตน์ พรหมพิทักษ์
ประธาน
087-2732034
   
       
 
no img
no img
   
 
ร.ต.ต.สุวรรณ ณ นคร
ประธานที่ปรึกษา
089-5916880
นายชวลิต สุธรรมรัตน์
ประธานที่ปรึกษา
081-5392998

 

 
         
 
no img
no img
   
 
พ.ท.สมนึก รามกร
รองประธาน
084-0571775
  นางวิภา ตันโสภณ
รองประธาน
081-8928539
   
         
no img
no img
no img
no img
 
นางกรุณา รัตนกิตติ
เลขานุการ
077-811218
นางพวงผกา อู่เจริญ
รองเลขานุการ, ฝ่ายกิจกรรม
081-2732332
นางทิพยา เทิดคงพันธ์
เหรัญญิก
080-1477447
นางนวลละออ ภุมรินทร์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
085-4747048
 
         
no img
no img
no img
no img
 
นางสมทรง ไพบูลย์
นายทะเบียน
087-8854270
นางผานิต ยุทธศิลป์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
084-6253158
นางสิริกัญญา นำผล
ผู้ช่วยนายทะเบียน
084-1867905
นางปรานอม อภิรติกร
ฝ่ายแผนงานจัดหาทุน
081-1877085
 
         
no img
no img
no img
no img
 
นางพัทธยา กมลานนท์
ประชาสัมพันธ์,
ทีมเพลินเพลงสร้างสุข

083-5093801
นายสมมิตร เกษจันทร์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์,
ทีมเพลินเพลงสร้างสุข

080-5213525
นายกำพล ไพบูลย์
ช่างภาพ
087-8854270
นายธีระพงษ์ รังสิพุฒิกุล
ช่างภาพ
087-8877523
 
         
no img
no img
no img
no img
 
นายสุเทพ รัตนพชรากร
ปฏิคม
086-6835320
นางศิริรัตน์ สรศิลป์
ปฏิคม
085-1572839
นายมานะ กิจเจริญยิ่งยง
ทีมเพลินเพลงสร้างสุข
081-8936410
นางอรสิริ ปิติวลัย
ทีมเพลินเพลงสร้างสุข
081-6919196
 
         
no img
no img
no img
no img
 
นางเกษณี สอนเสริม
ทีมอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
และฝ่ายนันทนาการ
081-5357832
นายวิโรจน์ พรหมพิทักษ์
กรรมการ
087-8862234
นายวิรัตน์ เหรียญทอง
กรรมการ
081-5693585
นางนพรัตน์ หิรัญกาญจน์
กรรมการ
080-5267485
 
         
no img
no img
no img
no img
 
นายวิสิทธิ์ เลิศศิริสาคร
กรรมการ
087-6209510
นางละม่อม เพชรสุข
กรรมการ
084-5903675
นางนาง นาคบุตร
กรรมการ
083-5956466
นายอุปถัมภ์ ดวงพิทักษ์วงศ์
กรรมการ
081-9498803
 
         
no img
no img
     
นางศรีสมร คณีกุล
กรรมการ
084-6900485
 นางวันดี หอมหยก
กรรมการ
084-8399187
 
 
 

Bottom