แหล่งงบประมาณชมรมผู้สูงอายุ

แหล่งงบประมาณของชมรมผู้สูงอายุ ได้มาจาก

  1. เงินค่าบำรุงสมาชิก
  2. เงินบริจาค
  3. เงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลระนอง 
  4. เงินสนับสนุนจากกองทุนตำบลเทศบาลเมือง

Bottom