คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร

 
no img
 
 
นายอธิศักดิ์ ตันสุเมธ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
ที่ปรึกษา
 
     
 
no img
 
 
นายนรเทพ อัศวพัชระ
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธาน
 
     
 
no img
 
 
นางเสาวนิตย์ กมลวิทย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองประธาน
 
       
no img
no img
no img
no img
น.ส.กัญรัช ฐอสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.รุ่งนภา มนทิพย์
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
น.ส.ราตรี มังสาทอง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว
นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
       
no img
no img
no img
no img
นางหนึ่งฤทัย วงศ์กวีวิทย์
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ
นางอรุณรัตน์ อินทสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางสุธีมนต์ เกิดเนตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
น.ส.ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ

 

บทบาทหน้าที่ : 
รับผิดชอบงานสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมองค์กรและงานสมาธิบำบัด

  1. สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการพิทักษ์ผู้ป่วยควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ
  2. กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการในกรณีที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรมโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี
  3. สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้อวงถิ่น
  4. งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Bottom