กิจกรรมทั่วไป

นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง พร้อมทีมบริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยงานร่วมต้อนรับ ทีมสมาคมเวชสารสนเทศไทย โดยมี นพ.ชุษณะ มะกรสาร ที่ปรึกษาสมาคมเวชสารสนเทศไทย ,รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์   เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศไทย และ ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ นายทะเบียนสมาคมเวชสารสนเทศไทย เป็นผู้เยี่ยมตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลระดับ 1 นำเสนอผลงานโดย นพ.ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19

line_album_31164__5
line_album_31164__7
line_album_31164__21
line_album_31164__71
line_album_31164__72
line_album_31164__97
line_album_31164__98
line_album_3112021__10
line_album_3112021__24
line_album_3112021__27
line_album___11
line_album___31
line_album___48
line_album___50
line_album___54
line_album___58
line_album___66
 
 

Bottom