กิจกรรมทั่วไป

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับโรงพยาบาลระนอง ในการผ่านการประเมิน การรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
โดยมี นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบริการ และสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการสมาคมเวฃสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565
หัวข้อ การบูรณาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน วันที 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

440027
440028
440029
440032
line_album_231165__0
line_album_231165__6
line_album_231165__9
line_album_231165__11
line_album_231165__13
line_album_231165__14
line_album_231165__26
 
 

Bottom