กิจกรรมทั่วไป

  ชมรมคนรู้รักสุขภาพ จังหวัดระนอง ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา จัดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยสมาธิบำบัด SKT-๗ ให้กับจิตอาสา ชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลา ๒วัน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑สิงหาคม ๒๕๖๐ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Fit for Life Clinic) โดยมี คุณกัญรัช ฐอสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรและฝึกปฏิบัติ เพื่อลดความดันโลหิต ลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน และสามารถป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรังหรือภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้

_170918_0001
_170918_0002
_170918_0003
_170918_0004
_170918_0005
_170918_0006
_170918_0007
_170918_0008
_170918_0009
_170918_0010
_170918_0011
_170918_0012
_170918_0013
_170918_0014
_170918_0015
_170918_0016
_170918_0017
_170918_0018
_170918_0019
_170918_0020
 
 

Bottom