กิจกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลระนอง ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดังนี้

- การนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภทเรื่องเล่า ชื่อผลงาน ความหวังครั้งสุดท้าย 

  โดยคุณกัญรัช ฐอสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- หน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๐

- โรงพยาบาลระนองได้ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน GREEN&CLEAN Hospital
-ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด (ชมรมคนรักสุขภาพ จังหวัดระนอง)
- ผู้สูงอายุสุขภาพดี (ชาย) นายเสนาะ ทรัพย์เอี่ยม
- ผู้สูงอายุสุขภาพดี (หญิง) นางลัดดา ธารณเจษฎา
- นวัตกรรมโปเกม่อนมณีเวช @ระนอง (https://youtu.be/d7cgYq604SA)

ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๖๐ มอบโดย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการประชุมวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙  - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชัน จังหวัดระนอง

70099
70100
70101
70102
70103
70122
70123
70226
70227
70228
s__4407408
s__74735713
s__74768405
 
 

Bottom