กิจกรรมทั่วไป

    โรงพยาบาลระนองร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรฐานสินค้า เกษตรสู่เกษตรกรรม บูทความมั่นคงด้านอาหาร food safety ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เฮอร์รีเทจแกรนด์คอนเวนชั่นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน

__0004
__0006
__0007
__0008
__0013
__0016
__0017
__0031
__0033
__0036
__0037
__0041
__0042
__0043
 
 

Bottom