กิจกรรมทั่วไป

        วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๑ จังหวัดสุราษฏร์ธานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ กับมาตรฐาน สุขศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี แพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองและทีมบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริการประชาชนทีมีคุณภาพ

img_8348
img_8358
img_8364
img_8371
img_8378
img_8387
img_8403
img_8412
img_8416
img_8421
img_8433
img_8443
img_8452
img_8463
img_8464
img_8474
_mg_4430
_mg_4441
_mg_4448
 
 

Bottom