กิจกรรมทั่วไป

นางกรแก้ว ทวิชศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลตรวจการเป็นตัวแทน รับมอบของใช้ผู้ป่วยจากประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดระนอง นำทีมโดยนางพรชิ ศรีบุญจิต มอบของแด่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงและหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จังหวัดระนอง

s__6512830
s__6512831
s__6512833
 
 

Bottom