แบบฟอร์มใบลา

แบบฟอร์มใบลา

1. ใบลาพักผ่อน

2. ใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร

3. ใบขอยกเลิกวันลา

Bottom