นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ ชาวระนองแน่งน้อย

โรงพยาบาลระนอง โดยนายแพทย์อธิศักดิ์   ตันสุเมธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง จัดทำโครงการ  “ชาวระนองแน่งน้อย”  จากสถานการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจากวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย  การออกกำลังกายค่อนข้างน้อย รวมไปถึงการกินอาหารหวาน มัน เค็ม และภาวะความเครียดหลายๆด้านในปัจจุบัน  ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  โดยปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุง   โรงพยาบาลระนองตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ รวมทั้งชมรมคนรู้รักสุขภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนผู้สนใจดูแลสุขภาพในอำเภอเมืองระนอง กว่า ๘๐๐ คน ร่วมกันตั้งปณิธาน   ที่จะลดภาวะอ้วนลงพุง ภายใต้ชื่อโครงการชาวระนองแน่งน้อย  ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงบุคลิก รูปร่าง เอกลักษณ์และวิถีเรียบง่ายของความเป็นคนไทยแต่ดั้งเดิม โดยนำศิลปะนันทนาการสืบสานวัฒนธรรมไทย  มาใช้เป็นนวตกรรมนำไปสู่ความแน่งน้อย และได้รับเกียรติจากนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายแพทย์อรุณ  สัตยาพิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง

Bottom