โรงพยาบาลระนองจัดงานวันอนามัยโลก (WORLD HEALTH DAY 2016)

 โรงพยาบาลระนอง โดยนายแพทย์อธิศักดิ์  ตันสุเมธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง จัดงานวันอนามัยโลก ปี 2559  เพื่อรณรงค์ให้ความรู้    เรื่องโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับประชาชน  ผู้ป่วย  และญาติ  ผู้รับบริการ และกลุ่มสมาชิกชมรมคนรู้รักสุขภาพ โดยมุ่งประเด็น “กินอยู่เป็น  ลดโรคเบาหวาน และป้องกันโรคไต” ประกอบด้วยการสาธิตอาหารสุขภาพ  ให้คำแนะนำ  อ่านฉลากก่อนบริโภค   แนะนำสูตรลดหวาน   มัน   เค็ม 6: 6 : 1  โดยจัดกิจกรรมที่ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

Bottom