โรงพยาบาลระนอง ร่วมกิจกรรม 5 ส. 3 เก็บ

โรงพยาบาลระนอง ร่วมกิจกรรม 5 ส. 3 เก็บ ในโครงการพัฒนาโรงพยาบาลสะอาด น่าอยู่ ปราศจากเชื้อ ตามนโยบายของนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดห้องให้ปลอดโปร่ง สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคทุกวันศุกร์ โดยมีนายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณห้องน้ำข้างร้านค้าสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 

Bottom