โรงพยาบาลระนองรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จังหวัดระนอง ปี ๒๕๕๙

วันนี้ (28 ก.ค. 59) โรงพยาบาลระนองรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนโดยมี นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค , นายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน และคณะ โดยมีนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง , นายแพทย์อธิศักดิ์ ตันสุเมธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง , นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลระนอง ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตรวจเยี่ยม ER & Trauma Emergency Admin unit ตามนโยบายของนายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Bottom