รพ.ระนองจัดกิจกรรมรณรงค์”คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า”

 โรงพยาบาลระนองจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระผู้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย ภาพในความทรงจำของปวงชนชาวไทย คือภาพที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกล หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันทันตสธารณสุข และมูลนิธิ พอ.สว. ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์”คนไทยฟันดีสดุดีสมเด็จย่า” เดือนแห่งการรณรงค์สุขภาพช่องปากในคนไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลระนอง นำโดย ทพ.ภาณุศักดิ์ อินทสะโร และทีมทันตแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี แก่ประชาชนชาวระนอง ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

Bottom