กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ระนอง ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม ในโครงการ “รพ.ระนองรวมใจ ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล”

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลระนอง ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่มี ทันตาภิบาลประจำ ในโครงการ "โรงพยาบาลระนองรวมใจทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" น้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท  มาเป็นแนวทางดำเนินงานเปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังความดี โดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ   ทันตกรรม ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560 เวลา 08.30 น. -12.00 น

Bottom