โรงพยาบาลระนองจัดอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

โรงพยาบาลระนองจัดอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย มีการให้ความรู้เรื่องไฟ , การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน , การฝึกระเบียบคนหมู่มาก และการใช้ถังดับเพลิง แบ่งการอบรมทั้งหมด 6 รุ่น โดยมีพยาบาลวิชาชีพพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคุณสุที อังษานาม เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 8 , 10 , 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง

Bottom