โรงพยาบาลระนองเปิดจุดจำหน่ายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา

โรงพยาบาลระนอง นำโดยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดระนอง และนายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองและประธานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนองพร้อมด้วยสหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลระนองจำกัด เปิดจุดจำหน่ายข้าวหอมมะลิ จากเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือชาวนา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หน้าคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลระนอง

Bottom