ร่วมกิจกรรมในงานวันคนพิการสากล

(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) แพทย์หญิงนุสรา สุขพัฒน์ คลินิกพัฒนาการเด็ก กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดระนอง โดยรับออกบัตรรับรองคนพิการทั้งรายใหม่ และรายที่ต่ออายุ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านความพิการ และหลักใส่ใจ 3 อ. พร้อมทั้งออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น พบว่ามีผู้พิการรายใหม่ขอรับรองความพิการ 3 รายและรายที่ขอบัตรรับรองความพิการเพื่อต่ออายุ จำนวน 10 คน และขอใบรับรองแพทย์ เพื่อขอรับรถเข็นนั่ง จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดระนอง ในการดูแลของคลินิกพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดระนอง

Bottom